DECLARAŢIA – ANGAJAMENT

A DIRECTORULUI STAŢIUNII DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ LOVRIN

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Pentru STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ LOVRIN, Politica de management al riscului constă în adoptarea celor mai bune practici de identificare, evaluare şi control eficient al riscurilor, inclusiv a celor privind corupţia pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcţionare a instituţiei sau calitatea serviciilor prestate.

Managementul riscului este perceput ca fiind în centrul proceselor de management al instituţiei şi este esenţial pentru managementul la cel mai înalt nivel în procesul de adoptare a deciziilor pentru îndeplinirea obiectivelor.

Riscul reprezintă impactul incertitudinii asupra obiectivelor şi politicilor SCDA LOVRIN.

Prin implementarea Managementului Riscurilor se gestionează expunerea la riscurile identificate în activitatea instituţiei.

PRINCIPII

 • Esenţialitate: Managementul riscului este esenţial pentru protejarea instituţiei şi trebuie să răspundă obiectivelor şi priorităţilor acesteia;
 • Adaptabilitate: Managementul riscului trebuie să se adapteze contextului în care SCDA LOVRIN îşi desfăşoară activitatea;
 • Orientare: SCDA LOVRIN trebuie să se concentreze pe prevenirea riscurilor mai degrabă decât pe tratarea consecintelor apariţiei unui eveniment nefavorabil;
 • Organizare: Analiza şi evaluarea riscului trebuie să fie realizate în baza unei metodologii aprobate de management;
 • Angajament: Luarea deciziilor trebuie să ţină cont de riscuri;
 • Preventie: Managementul SCDA LOVRIN asigură resursele necesare identificării şi prevenirii eficiente a riscurilor;
 • lnformare şi implicare: Angajaţii au obligaţia să contribuie la managementul eficient al riscurilor.

OBIECTIVE

 • Tratarea eficace a riscurilor la care este expusă SCDA LOVRIN.
 • lntegrarea Managementului riscului în strategia şi programele de dezvoltare a instituţiei.
 • Creşterea gradului de informare privind managementul riscului, cu accent pe beneficiile implementării managementului riscului în cadrul SCDA LOVRIN.
 • Anticiparea şi creşterea capabilităţii de răspuns la cerinţele contextului în care instituţia îşi desfăşoară activitatea.
 • Creşterea gradului de implicare a fiecărui angajat în acţiuni privind managementul riscului.
 • Valorificarea optimă şi proactivă a factorilor de oportunitate.

STRATEGIE

Directorul SCDA LOVRIN îşi asumă implementarea prevederilor prezentei Declaraţii-angajament, pentru dezvoltarea şi menţinerea unui mediu organizational eficient, în scopul reducerii expunerii la risc pentru ca instituţia să îşi atingă obiectivele, asigurând astfel calitatea serviciilor prestate.

Procesul de gestionare a riscurilor, la nivelul SCDA LOVRIN, este coordonat de directorul ştiinţific, intr-un mod sistematic şi eficient, în vederea realizării obiectivelor instituţiei atât a celor generale şi specifice cât şi a celor operaţionale, conform cerinţelor legale în vigoare.

Implementarea etapelor procesului de management de risc vizează identificarea, evaluarea, prevenirea şi menţinerea sub control a riscurilor.

În calitate de Director al SCDA  LOVRIN, mă angajez pentru:

 • Armonizarea Politicii Managementului riscului la cultura organizaţională a companiei.
 • Alocarea eficientă a resurselor necesare pentru Managementul riscului şi promovarea conceptului de îmbunătăţire continuă în toate procesele SCDA LOVRIN.
 • Alinierea obiectivelor Managementului riscului cu obiectivele şi strategiile instituţiei.
 • Asigurarea conformităţii cu cerinţele legale şi de reglementare şi cu bunele practici privind Managementul riscului.
 • Asigurarea unui cadru organizaţional corespunzător pentru gestionarea eficace a riscului.

Prezenta Declaratie – Angajament este evaluată periodic, pentru a se asigura relevanţa ei şi este disponibilă angajatilor, publicului, tuturor părţilor interesate.

Toti angajaţii SCDA LOVRIN, indiferent de poziţia ierarhică, trebuie să înţeleagă natura riscului şi să accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate domeniului lor de activitate.

DIRECTOR

NICOLAE MARINEL HORABLAGA