GHID

PENTRU CLASIFICAREA CORECTA SI UNIFORMA A INFORMATIILOR

            In categoria datelor si informatiilor secrete de serviciu intra cele a caror divulgare, alterare, compromitere, modificare de continut, accesare si distrugere neautorizata este de natura sa determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.

            Este interzisa  clasificarea ca secrete de serviciu a datelor si informatiilor care, prin natura sau continutul lor, sunt destinate sa asigure informarea cetatenilor asupra unei probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludarii legii sau obstructionarea justitiei.

            In categoria datelor si informatiilor de interes public intra orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati sau institutii publice si care se refera la:

– actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei;

– structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente;

– numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

– coordonatele de contact ale institutiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

– sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

– programele si strategiile proprii;

– lista cuprinzând documentele de interes public;

– lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

– modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice In situatia In care persoana se considera vatamata In privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

– lista functiilor personalului platit din fonduri publice din cadrul intitutiei;

– situatia drepturilor salariale potrivit legii;

– declaratiile de avere si de interese;

– planul anual de achizitii publice;

– strategia anuala de achizitii publice;

– centralizatorul contractelor de achizitii publice cu valoare peste 5000 eur.

Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele categorii de informatii:

 1. a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate;
 2. b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale României, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate.
 3. c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
 4. d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 5. e) informatiile privind procedura In timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun In pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane In urma anchetei efectuate sau In curs de desfasurare;
 6. f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicarea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate In proces;
 7. g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

            In categoria informatiilor secrete de serviciu sunt cuprinse datele si informatiile care se refera la:

 1. a) datele, schemele si programele referitoare la sistemele de comunicatii si la retelele de calculatoare utilizate In activitatea de cercetare aplicata, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;
 2. b) planurile de paza si securitate Impotriva scurgerii de date, precum si dispozitivele, efectivele si misiunile personalului angajat;
 3. c) parolele si alte elemente criptologice stabilite de conducatorul unitatii, precum si activitatile In legatura cu realizarea si folosirea acestora;
 4. d) organizarea sistemelor de protectie si aparare a obiectivelor unde sunt gestionate documente clasificate si la retelele de calculatoare utilizate In acest scop, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;
 5. e) activitatile stiintifice, tehnologice sau economice si investitiile care au legatura cu domeniul de activitate si prezinta importanta deosebita pentru interesele economice si tehnico-stiintifice ale unitatii;
 6. f) rapoartele preliminare si de etapa elaborate In activitatea de cercetare-inovare complexa si aplicata;
 7. g) morfoplasma rezultata In urma hibridarilor, Incrucisarilor, alta decât cea care face obiectul cererilor de omologare;
 8. h) Planul de cercetare-ameliorare (combinatii de hibridare, variante, linii parentale);

            Nota:

            Statiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricola Lovrin are obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin.(1).

            Statiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricola Lovrin are obligatia sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat In Monitorul Oficial al României, partea a II –a.

            Accesul la informatile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:

 1. a) afisare la sediul Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Lovrin ori prin publicare In Monitorul Oficial al României sau In alte mijloace de informare In masa, In publicatii proprii, precum si In pagina de Internet proprie;
 2. b) consultarea lor la sediul Statiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricola Lovrin, In spatii special destinate acestui scop.