BULETIN INFORMATIV S.C.D.A. LOVRIN

 

Conform ANEXA Nr. 2 din Hotararea nr. 478/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002.

Conform prevederilor art. 5 alin (1) din Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:

 a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritătii sau institutiei publice:

Legea 45 /2009 – actualizata-privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare;

Legea nr. 72/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare;

Hg 784/2017- privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Lovrin si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Legea 319/2003-privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare ;

Legea 1 din 2000-pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;

Legea 213 din 1998 –actualizata – privind bunurile proprietate publica;

Legea 544 din 2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public;

Regulamentul UE nr.679/2016 –privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

Legea 190 din 2018- privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ai de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

Legea 16 din 1996 – legea Arhivelor Nationale;

 

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor autoritatii sau institutiei publice:

 c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritătii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

 • Director: Conf. dr. Marinel-Nicolae Horablaga
 • Director tehnic: Ing. dr. Petru Rain                              
 • Director Științific: Biol. dr. Calin-Ciprian Buzna
 • Responsabil cu difuzarea informatiilor publice. Biolog Maria – Daniela Ivanis

d) coordonatele de contact ale autorității sau institutiei publice.

 • Coordonate de contact – Str. Principala, Nr. 200, Cod 307250, Loc. Lovrin, Jud. Timis
 • Secretariat: +40256381401, Fax: +40256381404
 • E-mail: scdal@yahoo.com, office@scdalovrin.com
 • Site: www.scdalovrin.com

e) audiente Program audiente director

 • marti, in intervalul orar:  8.00-10.00                                   

f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

 • Bugetul aprobat
 • Bilanț contabil

g) programele și strategiile proprii:

 • Direcția de cercetare – documente aprobate de A.S.A.S

h) lista cuprinzand documentele de interes public;

i) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

j) modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privința dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, persoana lezata in drepturile sale se poate adresa cu reclamatie administrativa conducerii SCDA Lovrin, in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor desemnati in cadrul institutiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001.

Daca solicitantul, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa se simte in continuare lezat in drepturile sale prevăzute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei publice.

Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7 din Legea 544/2001.

 

            Lista cuprinzand documentele de interes public;